ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG

Chào mừng bạn đến với ứng dụng FWD 5C!

Điều kiện sử dụng

Bằng việc truy cập vào ứng dụng FWD 5C (“ứng dụng”) này, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện sử dụng (“Điều Khoản & Điều Kiện”) được trình bày dưới đây. Vì vậy, bạn vui lòng đọc kỹ các Điều Khoản & Điều Kiện này trước khi sử dụng ứng dụng.

Chúng tôi xin lưu ý rằng Điều Khoản & Điều Kiện này có thể được điều chỉnh vào bất kỳ lúc nào. Vì vậy, trước mỗi lần sử dụng ứng dụng, bạn cần chủ động truy cập vào mục Điều Khoản & Điều Kiện để cập nhật và tuân thủ nội dung liên quan.

Đăng nhập và sử dụng ứng dụng

Bằng việc đăng ký sử dụng ứng dụng và thực hiện bất kỳ thao tác nào trên ứng dụng với Tên đăng nhập và Mật khẩu của mình, bạn đã đồng ý bồi thường và miễn trừ cho FWD khỏi bất kỳ hình thức khiếu nại nào từ bên thứ ba xuất phát từ việc sử dụng ứng dụng này và miễn trừ mọi hình thức thiệt hại, phí tổn, hành động, khiếu kiện, khiếu nại, bồi thường, chi phí (bao gồm cả chi phí pháp lý) hoặc trách nhiệm mà FWD Việt Nam phải gánh chịu do hậu quả của việc sử dụng ứng dụng này hoặc do bạn vi phạm hoặc không tuân thủ bất kỳ nội dung nào được đề cập tại Điều Khoản & Điều Kiện này. Đồng thời, bạn theo đây xác nhận rằng:

 • việc đăng ký, sử dụng ứng dụng, đăng tải thông tin, hình ảnh, nội dung và/hoặc thực hiện bất kỳ thao tác nào trên ứng dụng và theo yêu cầu của ứng dụng (“hoạt động”) là hoàn toàn tự nguyện, theo đúng ý chí của bạn và phù hợp với quy định pháp luật và do đó, bạn sẽ tự chịu toàn bộ trách nhiệm đối với các hoạt động này.
 • bạn đã tìm hiểu và thừa nhận rằng một khi đã cho phép để ứng dụng truy cập vào hình ảnh/phần mềm/bất kỳ ứng dụng nào khác hiện có trên thiết bị di động của bạn thì khi đó có thể hiểu rằng bạn sẽ hoàn toàn tự chịu trách nhiệm đối với việc cấp phép này.
 • toàn bộ thông tin, hình ảnh, dữ liệu đăng tải trên ứng dụng được xem là tài sản thuộc sở hữu của FWD Việt Nam và FWD Việt Nam có toàn quyền sử dụng các thông tin, hình ảnh, dữ liệu này tùy theo ý chí, mục đích của FWD Việt Nam và phù hợp với quy định pháp luật.
 • chịu trách nhiệm giữ bí mật tuyệt đối Tên đăng nhập và Mật khẩu để đăng nhập vào ứng dụng này và cam kết không chuyển Mật khẩu hoặc Tên đăng nhập hoặc cho mượn/chuyển giao việc sử dụng/truy cập vào ứng dụng này cho bất kỳ bên thứ ba nào. Bạn theo đây đồng ý chịu trách nhiệm và giữ cho FWD Việt Nam không bị tổn hại, không phải chịu trách nhiệm và không có nghĩa vụ đối với bất kỳ thiệt hại nào liên quan đến việc Tên đăng nhập và/hoặc Mật khẩu bị sử dụng trái phép bởi bất kỳ bên thứ ba nào hoặc do bạn vi phạm cam kết bảo mật tại nội dung này.
 • không lạm dụng ứng dụng này. “Lạm dung” bao gồm nhưng không giới hạn việc sử dụng ứng dụng để:
 • Xúc phạm, quấy rối, đe dọa, lạm dụng hoặc vi phạm các quyền của người khác theo luật hiện hành.
 • Gây hại hoặc can thiệp vào hoạt động của máy tính/thiết bị di động và phần mềm của người khác trong bất kỳ khía cạnh nào, bao gồm, nhưng không giới hạn, bằng cách tải lên, tải xuống hoặc truyền đi những tập tin bị hỏng hoặc virus máy tính/thiết bị.
 • Vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, quyền công khai hoặc quyền riêng tư, bao gồm nhưng không giới hạn bằng cách tải lên, tải xuống hoặc truyền tải các tài liệu hoặc phần mềm.
 • Bỏ qua hoặc làm sai lệch nguồn gốc, hoặc các quyền đối với bất kỳ tập tin nào bạn tải xuống hoặc tải lên, bao gồm, nhưng không giới hạn, bằng cách bỏ qua ngôn ngữ sở hữu, xác minh tác giả hoặc thông báo về bằng sáng chế, bản quyền hoặc thương hiệu.
 • Gửi, đăng hoặc tiết lộ bí mật thương mại, hoặc các tài liệu hoặc thông tin độc quyền bí mật hoặc được bảo vệ.
 • Tải lên hoặc tải xuống những tập tin không được pháp luật cho phép truyền bá qua ứng dụng.
 • Can thiệp hoặc làm gián đoạn ứng dụng hoặc máy chủ hoặc mạng kết nối với ứng dụng, bao gồm cố can thiệp vào việc truy cập của bất kỳ người dùng, máy chủ hoặc mạng nào khác, bao gồm nhưng không giới hạn việc làm quá tải, khởi tạo, tuyên truyền, tham gia, chỉ đạo hoặc cố gắng “từ chối dịch vụ “,”gửi thư rác”,”đánh sập”,”làm quá tải” hoặc “dội bom thư” ứng dụng.
 • Truyền tải bất kỳ thông tin hay phần mềm nào được lấy từ ứng dụng hoặc sao chép, tạo ra, trình chiếu, phát tán, cấp phép, thực hiện, đăng tải, tái tạo, tái sản xuất, bán hoặc chuyển nhượng những sản phẩm được làm ra từ ứng dụng này.
 • Sử dụng mật khẩu hoặc tài khoản khi đăng nhập vào ứng dụng một cách sai trái hoặc giả mạo nhân thân hoặc thẩm quyền của người khác để hành động nhân danh họ.
 • Vi phạm Điều Khoản & Điều Kiện Sử Dụng này trên bất kỳ phương diện nào.

 

Bạn cần lưu ý rằng FWD Việt Nam không đưa ra bất kỳ sự đảm bảo nào về sự vận hành của ứng dụng này. Hoạt động của ứng dụng này phụ thuộc vào nhiều yếu tố bao gồm nhưng không giới hạn chức năng, năng suất, cấu hình thiết bị của bạn, tốc độ đường truyền và số lượng người truy cập ứng dụng.

Bản quyền: Tất cả các quyền được bảo hộ

Trừ khi có quy định khác của pháp luật, tất cả các tài liệu và nội dung,hình ảnh sẵn có và/hoặc được đăng tải lên ứng dụng đều thuộc sở hữu của FWD Việt Nam. Không có bất kỳ phần nào của các tài liệu hoặc nội dung này có thể được sửa đổi, tái bản, lưu trữ trong một hệ thống có thể truy xuất, được truyền đi (dưới mọi hình thức hoặc bất kỳ phương tiện nào), được sao chép, sao chụp, phân phối, sử dụng để tạo ra các tác phẩm phái sinh hoặc được công bố, phân phát, khai thác, được sử dụng dưới bất kỳ cách thức nào khác cho mục đích thương mại hoặc công cộng hoặc bất kỳ mục đích nào khác mà không được sự chấp thuận trước của FWD Việt Nam bằng văn bản. Do đó, việc bạn thực hiện bất kỳ hành động nào nêu trên khi chưa nhận được văn bản chấp thuận trước của FWD Việt Nam sẽ bị xem là vi phạm và khi đó bạn sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm và giữ cho FWD Việt Nam không bị tổn thất, thiệt hại đối với bất kỳ yêu cầu, khiếu nại, khiếu kiện, trách nhiệm nào phát sinh từ việc vi phạm điều khoản này.

Thương hiệu

Tất cả các nhãn hiệu hàng hóa/dịch vụ và logo hiển thị trên ứng dụng này đều được bảo hộ và bạn không được phép sử dụng các nhãn hiệu hàng hóa/dịch vụ và logo này dưới bất kỳ hình thức nào và cho bất kỳ mục đích gì, ngoại trừ được FWD Việt Nam hoặc các chủ sở hữu của các nhãn hiệu hàng hóa/dịch vụ và logo này (tùy từng trường hợp) cho phép bằng văn bản.

Nếu bạn in, sao chép, phân phát, công bố, khai thác hoặc tải xuống bất kỳ phần nào của nhãn hiệu hàng hóa/dịch vụ và logo hiển thị trên ứng dụng khi chưa nhận được văn bản cho phép nói trên thì khi đó bạn đã bị xem là vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và quyền sử dụng ứng dụng sẽ bị chấm dứt ngay lập tức và bạn phải, theo ý chúng tôi, trả lại hoặc hủy bỏ bất kỳ bản sao của tài liệu nào mà bạn đã thực hiện.

Sử dụng Thông tin và Tài liệu

Các thông tin và tài liệu chứa đựng và/hoặc xuất hiện trong ứng dụng này (bao gồm nội dung thể hiện tại các bản mô tả) đều có thể được thay đổi theo từng thời điểm và tùy theo chính sách/quy định của FWD Việt Nam và của các đối tác cung cấp dịch vụ/hàng hóa.

Các dịch vụ/hàng hóa được đề cập trong ứng dụng này chỉ được cung cấp tại Việt Nam và chỉ dành cho cho nhân viên chính thức của FWD Việt Nam.

 

Không đảm bảo và giới hạn trách nhiệm

Các thông tin và các tài liệu chứa trong ứng dụng này, bao gồm các hình ành liên quan đến các hoạt động gắn kết, tưởng thưởng, truyền thông dành cho nhân viên FWD Việt Nam đều được cung cấp dưới dạng “nguyên trạng”, “sẵn có”. FWD không đảm bảo tính chính xác, sự thích hợp hay đầy đủ của các thông tin và tài liệu này và tuyên bố miễn trừ hoàn toàn trách nhiệm đối với các lỗi hoặc thiếu sót trong các thông tin và các tài liệu này. Không có sự bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, cho dù là ngụ ý, rõ ràng hay theo luật định, bao gồm cả sự bảo đảm về việc không vi phạm các quyền của bên thứ ba, sự phù hợp cho một mục đích cụ thể và không nhiễm vi rút máy tính/thiết bị di động, được đưa ra liên quan đến các thông tin và tài liệu này.

Cung cấp thông tin

Tất cả thông tin được bạn cung cấp cho FWD Việt Nam thông qua ứng dụng này sẽ được xem và được duy trì như là tài sản của FWD Việt Nam cũng như của Tập đoàn FWD và FWD Việt Nam/Tập đoàn FWD sẽ được tự do sử dụng, cho bất kỳ mục đích nào, các ý tưởng, khái niệm, bí quyết hay kỹ thuật có trong thông tin được cung cấp bởi một người truy cập cho FWD Việt Nam thông qua ứng dụng này. Bạn phải đảm bảo những tài liệu, nội dung, hình ảnh được đăng tải trên ứng dụng là phù hợp quy định pháp luật và FWD sẽ không chịu trách nhiệm về những tài liệu này dưới bất kỳ hình thức nào đồng thời, FWD Việt Nam được toàn quyền mô phỏng, sử dụng, công bố, trình bày, chuyển thể, sáng tạo và phân phối những tài liệu này đến mọi người vô hạn định. FWD Việt Nam sẽ không có nghĩa vụ bảo mật đối với các thông tin được cung cấp, trừ khi đã được sự đồng ý của Tập đoàn FWD do có mối quan hệ khách hàng trực tiếp, hoặc nếu không phải theo thỏa thuận cụ thể hoặc theo yêu cầu của pháp luật.

 

An ninh thông tin

Internet là một hệ thống mở và không hệ thống trực tuyến nào là an toàn tuyệt đối, bất kỳ hệ thống nào cũng có thể bị lỗi bởi con người hoặc hoạt động. Khi bạn nhận thấy, nghi ngờ hoặc biết được thông tin cá nhân của quý khách hàng bị sửa đổi, sử dụng hay chiếm đoạt trái phép bởi một bên thứ ba để đăng nhập vào ứng dụng hoặc cho bất kỳ mục đích nào khác, xin vui lòng liên hệ ngay lập tức với chúng tôi (theo các thông tin được cung cấp bên dưới) để được hỗ trợ xử lý.

Miễn trừ trách nhiệm

Bên cạnh các nội dung miễn trừ trách nhiệm khác được đề cập trong Điều Khoản & Điều Kiện này thì trong phạm vi tối đa mà pháp luật cho phép:

 • FWD Việt Nam không có bất kỳ đảm bảo nào rằng ứng dụng này sẽ không bị gián đoạn hoặc không có lỗi vận hành, cũng như không cam kết rằng ứng dụng này và máy chủ kết nối không có phần mềm độc hại ảnh hưởng thiết bị di động/máy tính và các ứng dụng, phần mềm sẵn có trên các thiết bị này.
 • ứng dụng này có thể được kết nối với những trang thông tin điện tử của bất kỳ chủ thể nào mà không chịu sự kiểm soát của FWD Việt Nam. Do vậy, FWD Việt Nam không chịu trách nhiệm về nội dung trên các trang thông tin điện tử đó cũng như không chấp thuận hoặc phê duyệt nội dung được đăng tải ở các trang này. Bạn theo đây xác nhận và đồng ý rằng bạn sẽ tự chịu mọi rủi ro liên quan đến việc truy cập vào các trang thông tin này.
 • FWD Việt Nam luôn nổ lực để cập nhật thông tin kịp thời và chính xác lên ứng dụng này, tuy nhiên, sẽ không tránh được một số trường hợp hạn hữu xảy ra lỗi hoặc sai sót.
 • FWD Việt Nam sẽ không chịu trách nhiệm và sẽ không có nghĩa vụ đối với bất kỳ thiệt hại nào có ảnh hưởng tới, hoặc các dạng vi-rút có thể tấn công vào các thiết bị di động hay các tài sản khác của bạn do hậu quả của việc truy cập, sử dụng hay lướt ứng dụng này, hay việc tải xuống các tài liệu, dữ liệu, đoạn văn, hình ảnh, phim hoặc âm thanh từ ứng dụng này.

Luật điều chỉnh và thẩm quyền xét xử:

Điều Khoản & Điều Kiện sử dụng này sẽ được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam và các bên đồng ý tuân theo thẩm quyền duy nhất của các tòa án Việt Nam.